22 มิถุนายน 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190622103719205

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งกระจายตัวเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มีจำนวน 22 แห่ง เขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 160 กว่าแห่ง กรมฝนหลวงฯ ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก พื้นที่ภาคกลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ภาคใต้ที่ ยังคงตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เช่นเดิม โดยในวันนี้ 22 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะปรับแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หน่วย ที่จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่กว้างขวางและเป็นพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงปรับแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรไม่ให้ได้รับความเสียหาย และภายในกรกฎาคมเป็นต้นไปจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มอีก 1 หน่วย ที่จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการฝนหลวงและแจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร